Konular

Faydalı Linkler


« KUR’AN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMAK İSTEYENLERE ÖNERİLEBİLECEK BİR YÖNTEM ÖNERİR MİSİNİZ? | Anasayfa | GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI KILINABİLİR Mİ? »

SAİD NURSİ DİN İSTİSMARCISI MIDIR?

By admin | Ekim 29, 2013

Evet! Said Nursi Cifr hesaplarını kullanarak din istismarı yapmıştır.  İslam tarihinde ortaya çıkan çeşitli mezheplerin ve hiziplerin, Allah’ın kitabının ayetlerini kendi görüşlerini te’yid etmek için kullandıkları bilinen bir gerçektir. Tefsir tarihini araştıranlar, mezhebi tefsirler bölümünde bunun sayısız örneklerini görebilir.  Kur’an ayetlerini; itikadi, ameli ve siyasi mezhepler ve tarih içerisinde ortaya çıkan hizipler hep kendi görüşleri doğrultusunda yorumlamışlardır. Bu yaklaşım Allah’ın ayetlerinin istismar edilmesi demektir.Bazı kişiler tarih boyunca görmüş olduğunu söyledikleri rüyalarla kendilerinin Allah katından gönderilmiş görevli kişiler olduğunu kitlelere kabullendirmeye çalışmışlardır. Kendilerine diğer insanlara gelmeyen özel bir bilginin geldiğini (İlham) ve kitap yazdırıldığını iddia eden bu tipler, bu iddialarıyla hem Allah tarafından gönderilmiş bir görevli olduğunu hemde diğer alimlerden daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır. Bize göre bu iddiaların sahipleri tam bir din istismarcısıdır. Batini hikayelerin bolca anlatıldığı çevrelerde yetişmiş olan bu tiplerin hemen hemen hepsi, rüya, ilham, keşif…vb saçmalıklarla hareket etmekte ve Kur’an ayetlerini de bu saçmalıklara uygun bir şekilde te’vil etmeye çalışmaktadırlar.  Bu tür kişilere İslam tarihi boyunca hep rastlanılmıştır.  Bu genel girişten sonra şimdide ülkemizde yaşamış olan bir alimi örnek vererek bu istismarın boyutlarını gösterelim. Bu alim, bazıları tarafından asrın müceddidi, müçtehid, mehdi…vb vasıflarla vasıflandırılan mücahid bir alim diye bilinirken, bazıları tarafından da devlet yanlısı bir hurafeci olarak bilinmektedir. Biz bu alimin, cifr hesaplarını kullanarak Allah’ın ayetlerini istismar ettiğini ve bu istismarı da kendisine bir manevi makam sağlamak için yaptığını düşünüyoruz.  

 

Bu konudaki delillerimizi vermeden önce cifr ilmi hakkında genel bir açıklama yapmaya çalışalım.   Gelecekte olacak olaylardan haber verdiği iddia edilen ilme “Cifr ilmi” denir. Bu ilimle uğraşan kişilere ise Cifri veya Ceffar denir. Cifr ilminin kaynağı konusunda çeşitli rivayetler vardır. Bu ilim bazılarına göre Şiiler tarafından, bazılarına göre ise Yahudiler tarafından çıkarılmıştır. Şiiler tarafından çıkarıldığını iddia edenler; bunun tasavvufa yakın alimler tarafından Sünniliğe aktarıldığını iddia etmişlerdir. Yahudiler tarafından çıkarıldığını iddia edenler ise, bu ilmi Yahudiler’in İslam’ı bozmak için uydurduklarını iddia etmişlerdir. 

 

Önceleri geçmişteki olaylara tarih düşmede kullanılan cifr ilmi, daha sonra gaybten haber verme şekline dönüştürülmüştür. Alimler, gaybten haber verme şeklindeki cifr ilmine tabi olanların, sapık mezheplerden biri olan “Hurufilik” mezhebinin yoluna uyduğunu belirtmişlerdir. Hatta bazı alimler bu tür ilmi “sihir” gibi değerlendirmişlerdir. Alimlerin büyük bir çoğunluğuna göre bu ilmin İslam’i düşüncede yeri yoktur.  

 

Cifr hesabının İslam’da kullanılabileceğini iddia edenler şu rivayeti delil getirmişlerdir. “Bir Yahudi, Peygamberimize gelmiş ve O’na Elif-Lam-Mim harflerinin cifr hesabıyla  yetmişbir (71) tuttuğunu, dolayısıyla ömrü yetmişbir yıldan ibaret olan bir dine nasıl girebileceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz tebessüm ederek diğer surelerin başında geçen harflere dikkat çekmiştir. Bu zayıf rivayetin gaybten haber verme gibi önemli bir konuya delil getirilmesi mümkün değildir. (Sadrettin Yüksel hocamız bu rivayeti delil getirerek cifri savunanlardandır.  İslami Araştırmalar adlı kitabına bakınız. Sh:121-127  ) Sadrettin Yüksel’in oğlu Edip Yüksel’de  hadislerin sahih-uydurma demeden tümünü reddederken, bu zayıf tarihi rivayeti hatırlatarak bundan cifrin kullanılabileceği sonucunu çıkarmıştır ve Cifr hesabını kullanarak kıyamet saatini miladi 2280 olarak hesaplamıştır. (Kur’an çevirilerindeki hatalar Edip Yüksel Milliyet yayınları Sh:137-148) Ancak Mustafa İslamoğlu “kendisinin19 hesabına uydurabilmek için İslam tarihini nübüvvetle değil de hicretle başlattığını” belirtmiştir. (Yahudileşme temayülü Mustafa İslamoğlu Denge yayınları Sh:234) Cifr hesaplarıyla bazı şeyleri ispatlamak isteyenlerin hemen hemen hepsinde bu tür sahtekarlıklara rastlamak mümkündür. Cifrin sonuçlarına bakarak gelecekten haber vermeye çalışanların ve bu haberi verenlerin dinden çıkacaklarına dair bilgilerde vardır. (Cifrin sonuçlarına bakarak, gaybten haber verenin veya vereni tasdik edenin  dinden çıkacağına dair Esra yayınlarından çıkan, Kur’an’da Tevhid eğitimi / Doc. Dr.Abdullah Özbek adlı kitaba bakınız. Sayfa:75-79) Bize göre, cifr hesaplarından hareketle ayetlerden manalar çıkarmak, Kur’an ve Sünnete uymayan bir yöntemdir. Bu ilmin varlığını kabul edenler, sadece Yahudiler’in bunu kullandığına dair delil verebilmişlerdir.  Halbuki  bu yöntemin geçerli olabilmesi için,  Kendisine kitap indirilmiş olan Hz Peygamberin ve O’nun güzide sahabelerinin de bu ilmi kullandıklarına ve ilimden faydalanarak bazı hükümler çıkardıklarına dair bazı sahih rivayetlerin olması gerekirdi. Cifr ilmini kullanarak ayetlerden mana çıkarmaya çalışanlar, ayetlerin sibak ve siyakına, esbab-ı nüzuluna asla bakmazlar. Bu yöntem, sadece  istismarcıların kullandıkları bir yöntemdir. İstismarcılar, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek için gönderilen ilahi rehberi kendi çıkarları için kullanmışlardır.  Cifr ilmini,  bazı kişi ve grupların, toplumda üstünlük kurmak, taraf olduğu fikri karşıya kabullendirebilmek ve halkı aldatmak için kullandıkları ortadadır.   

 

Cifr ilmi hakkındaki bu genel bilgilerden sonra, şimdi de bu ilmi kullanarak Allah’ın ayetlerini istismar eden bir alimden bahsedeceğiz. Yukarda da belirttiğimiz gibi bu alim kendi taraftarlarına göre bir müceddid, muhaliflerine göre ise bir hurafeci idi. Bize göre de bu alim, kendi çıkarları için Allah’ın ayetlerini kullanan bir istismarcı idi.  O’nun istismarcı olduğunu, kendisinin Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinden bazı alıntılar yaparak ispatlamaya çalışalım.

 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi’ye göre; Kur’an-ı Kerim’deki otuz üç ayet hem mana hem de cifirle, bu alime yazdırılan kitaplardan ve bu alimden bahsediyormuş? Mesela; “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”  (Hud suresi 112. Ayet) hitabı aslında bu alime yapılmaktaymış? Çünkü, bu ayetten cifr hesapları sonucu çıkarılan sayı değeri 1309 ediyormuş, bu değerde bu alimin ilmi bitirdiği tarihi göstermekteymiş?  (Sikke-i Tasdiki Gaybi/Tenvir neşriyat Sh:80) Cifri istismar eden bu alimin, yukarıdaki ayet gibi istismar ettiği tam otuz üç tane ayet vardır. Bu ayetlerin hepsini görmek isteyenler bu alimin yazdığı sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserin 1. Şua adlı bölümüne bakabilirler. (Sikke-i Tasdiki Gaybi/Tenvir neşriyat Sh: 73-123)  

 

Yine aynı alim, eski zamanda yaşamış olan bazı sahabe ve alimlerin kendisinin geleceğinden haberdar olduğunu ve kendisine mektup yazdıklarını iddia etmiştir. Hz Ali’nin Mektubu: Hz Ali” Celcelutiye” isimli eserde bu alimi zikretmiş ve “Ey değeri yüce olan İsm-i Azamı taşıyan kişi! “Dövüş Korkma! Savaş; çekinme!” diyerek bu alime seslenmiş! Yine Hz Ali’nin “Kaside-i Ercüze” isimli kasidesinde  gelecek olaylardan ve bu alimden haber verilmiş ve  “Ey Said-i Kürdi ey Bediüzzaman! O zamana yetiştiğinde o zamanın belalarından kurtulman için sana verdiğim İsmi azamla dua et!”  “Biz Peygamberin ailesi olarak sıkıntılı zamanlarda yardımcı çıkarıp, imdada koşuyoruz.”  Demiştir!) Hatta aynı eserinin 8. Şua’sında Hz Ali’nin kitaplarına dair üçüncü bir kerametinden bahsetmiştir. (Sikke-i Tasdiki Gaybi/Tenvir neşriyat Sh:124-148) Abdulkadir Geylani’nin hitabı:  “Ey Müridim! Sen zamanın Abdulkadir Geylani’si ol! Bu bilgiler, Sünnilerin de, Şiilerin de itibar etmediği uydurulmuş rivayetlerdir. Bu rivayetlerin Şii ve Sünnilerin itibar edilen hiçbir kitabında olmaması uydurma olduklarının delilidir. Zaten tevhid inancına sahip olan bir Müslüman; yukarıda ismi zikredilen alimlerin gelecekten haberdar olmalarının imkansız olduğunu, böyle bir şeye inanmanın insanı müşrik yapabileceğini çok iyi bilir. 

 

Önemine binaen bu konudaki görüşlerimizi tekrarlayalım.  Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bu alimin kitaplarını ve şahsını anlatması, söz konusu ayetlerin istismar edilmesinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde, eskiden yaşamış olan kişilerin, bu alimden bahsettiğini anlatan rivayetler uydurulmuştur. Ayetleri bu şekilde istismar edenlerin en başta gelen amaçları kendilerine taraftar toplamaktır. Tefsir yazan bir alimin ayetleri bu şekilde yorumlamasının kendisine taraftar toplamaktan başka kime ne faydası vardır.  Bu alim, yapmış olduğu bu yorumlarıyla diğer alimlerden üstünlüğünü ispatlamaya çalışmaktadır.  

 

Ne olursa olsun bu istismarlar karşısında suskun kalamayız. Bir alimin, zindanlarda yatmış olması, onun ayetleri istismar edebilme hakkının olduğunu mu gösterir? Hayır! Asla! Birilerinin hatırı veya korkusu için bu zulme kayıtsız kalarak gerçekleri gizleyemeyiz. İnsanlar arasında hocalıkla kazandığı itibarını kaybetmek istemeyen bazı hocalar, gerçekleri gizleyerek insanları idare etmekte ve bu yapılanlar karşısında “hatadır, her Müslüman hata yapabilir” gibi aldatıcı cümleler kullanmaktadır. Bize göre bu yaklaşım müslümana yakışmayan gayri ahlaki bir yaklaşımdır. Birde, bu alimi köşede bucakta eleştirip, erkekçe meydanda eleştiremeyen hocalar vardır. Bu hoca tiplerine de “Cahil cehaletinden, alimde korkaklığından susarsa hak batıldan nasıl ayrılacak? diyor ve Allah’ın korkulmaya insanlardan daha layık olduğunu hatırlatıyoruz.  Bazı hocalarımızda bu alimin evlenmemesini ve sakalını kesmesini eleştirip durdular. Ancak aynı alimler, O’nun itikada taalluk eden  hatalarını göremediler ya da göstermediler. Örnek olarak; Bu alim küçükken bir cevizi bile kaybolsa bir Fatiha okur ve kaybolan şeyini Abdulkadir Geylani’nin ruhundan istermiş, o da imdada yetişirmiş! (Menakıb-ı Bediüzzaman Yeni kuşak yayınları  Sh: 35 Sikke-i Tasdik-i Gaybi’den alıntılanmıştır.) Aynı alim, büyüdükten sonra da Abdulkadir Geylani’nin kendisinin imdadına yetişeceğini iddia etmiştir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi Tenvir Neşriyat Sh: 204) ….vb) Bütün muhalefetlere rağmen bizimle aynı düşünceyi paylaşan bazı Müslümanlar zaman zaman bu istismarları gündeme getirmişler, ancak onların sesleri çok cılız kalmıştı. Çünkü, çeşitli çıkar grupları (siyasetçi-alim, halk-alim alim-alim) bu konuda birbirlerini idare ederek, birbirlerinden faydalanma yoluna gitmişlerdi. Böylece ikiyüzlü bir şekilde birbirini idare eden ve birbirinden faydalanma esasına göre hareket eden bir kamuoyu oluşmuştu. Bu kamuoyunun arasında hakkı haykıran üç-beş kişinin gür sesi maalesef cılız bir ses olarak kalmıştı.

 

Bende bu istismarlara seyirci kalmayan diğer Müslümanlar gibi, bu alimi eleştirdim. Ancak bu eleştirimi, O’na olan düşmanlığımdan dolayı yapmadım. Çünkü, benim için bütün alimler aynıdır. Bu alimlerin görüşlerinden Kur’an ve Sünnet’e uygun olanını alır, uymayanı ise terk ederim. Birçok görüşüne katıldığım bir alimin bile çoğunluğuna katıldığım görüşlerinin yanında katılmadığım görüşleri de bulunabilir. Bu aliminde her görüşü Kur’an ve Sünnete zıttır demiyorum. Ancak O’nun Kur’an ayetlerini istismar ettiğini (üzülerek) söylüyorum.

 

Son olarak şunu belirtelim, Bu yazıyı bu alimi kötülemek için değil, O’nun görüşlerine tabi olan iyi niyetli Müslümanları uyarmak için yazdım. Ticaretimi kaybetme, arkadaşımı kaybetme, çevremdeki hatırlı dostlarımı kaybetme…vb korkularım olmadığı için bu konuyu açık ve net ifadelerle yazmaya çalıştım.  

 

Bu konuda daha fazla bilgi için sitemizdeki Kardeşlerimizin Katkıları bölümüne bakılmasında fayda vardır. Orada İlahiyatçı Hilmi Polat kardeşimizin yazıları bulunmaktadır.

Topics: --a--Tartışmalı Sorular, 5-SORULARA CEVAPLAR |

13 Responses to “SAİD NURSİ DİN İSTİSMARCISI MIDIR?”

 1. Lloyd Says:
  Ocak 24th, 2015 at 4:56 pm

  < a href = “http://pi.albumicus.ru/?p=21&lol= unpredictably@sorrel.ambushed“>.< / a >…

  thank you….

 2. Daryl Says:
  Ocak 28th, 2015 at 12:35 am

  < a href = “http://cat.albumfan.ru/?p=12&lol= toured@tribe.monasteries“>.< / a >…

  áëàãîäàðþ!!…

 3. Max Says:
  Şubat 4th, 2015 at 10:54 am

  < a href = “http://candidates.footpaths.ru/?p=12&lol= bar@pinball.obscured“>.< / a >…

  thanks!…

 4. William Says:
  Şubat 5th, 2015 at 10:59 pm

  < a href = “http://shop.albumwork.ru/?p=39&lol= cogently@disrespect.croix“>.< / a >…

  hello!…

 5. roy Says:
  Şubat 9th, 2015 at 4:53 am

  < a href = “http://ru.albumtribe.ru/?p=29&lol= textbook@franc.satisfies“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 6. claude Says:
  Şubat 11th, 2015 at 10:42 pm

  < a href = “http://en.songfrigate.ru/?p=50&lol= childrens@refinements.pope“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. luther Says:
  Şubat 11th, 2015 at 11:18 pm

  < a href = “http://high.85p.ru/?p=6&lol= foursome@expectancy.swathed“>.< / a >…

  good info….

 8. derrick Says:
  Şubat 11th, 2015 at 11:55 pm

  < a href = “http://rucellai.albumtory.ru/?p=15&lol= dellwood@desorption.postmark“>.< / a >…

  thanks….

 9. Jesse Says:
  Şubat 12th, 2015 at 12:32 am

  < a href = “http://com.mp3order.ru/?p=30&lol= nonionic@ribs.molding“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Arthur Says:
  Şubat 12th, 2015 at 1:08 am

  < a href = “http://ch.mp3ture.ru/?p=32&lol= clara@curt.cherish“>.< / a >…

  good….

 11. joseph Says:
  Şubat 12th, 2015 at 1:45 am

  < a href = “http://ch.asphaltirovka.ru/?p=39&lol= things@predicted.pedimented“>.< / a >…

  tnx for info….

 12. keith Says:
  Şubat 12th, 2015 at 2:21 am

  < a href = “http://uk.albumicus.ru/?p=20&lol= translator@bonito.midway“>.< / a >…

  thank you!…

 13. Tommy Says:
  Şubat 13th, 2015 at 10:37 am

  < a href = “http://eu.songport.ru/?p=28&lol= disgusted@ensued.cabinetmakers“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

Comments