Konular

Faydalı Linkler


« SELEFİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM | Anasayfa | Altın yüzük takmak haram mıdır? »

ARAMIZDAKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda ihtilaflarımızın çözümünün O’nda açıklanmış olduğunu görürüz. Zaten yüce Rabbimizde ayrılığa düştüğümüz şeylerde hüküm vermenin kendisine ait olduğunu Şura suresinin 10. ayetinde açıkça zikretmiştir.

Kur’an bunu açıklamışken, dinlerini parçalayıp hiziplere ayrılan müslümanların her kesiminin ihtilaf çözmekte esas aldığı şeyler farklıdır.

Onların bazıları peygambere itaatla, sahih hadise göre ameli aynı şeyler zannetmiş, ve ihtilaflarını peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetleri esas alarak çözme yoluna gitmiş.

Bazıları mezhebin miadı geçmiş yorumlarını esas alarak, ihtilafların çözümünde mezhebe tabi olunması ve mezhepiçi alimlerin yorumlarına göre ihtilafların giderilmesi gerektiğini savunmuş.

Bazıları da kendisine ilhamla kitap yazdırıldığını savunan sahtekarların kitaplarının ihtilafların çözümünde bakılması gereken kaynak olduğunu savunmuşlardır.

Allah’ın veli kulu olduğunu iddia eden şeytanlaşmış şarlatanların bile, ihtilafların giderilmesinde mercii olması gerektiğine inanan müslümanlar var.

Durum sanıldığından daha da karmaşık… Bu karmaşanın giderilmesinin tek yolu var. O da Allah’ın kitabına kayıtsız ve şartsız teslim olmak…. Pazarlık yapmadan ve tabiki O’na tabi oluruz ama… demeden

Biz Müslümanların ihtilaflarını Kur’an’a göre çözmek zorunda olduğunu iddia ediyoruz. Kur’an-ı Kerim’deki “Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a aittir…“ ayeti (Şura suresi 10. ayet) bu iddiamızın delilidir. Görünüşte Müslümanlar arasında bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı yok gibi görünüyor. Ama iş uygulamaya geldiğinde, Müslümanların büyük bir çoğunluğu “tabiî ki hüküm vermek Allah’a aittir, ama aynı şekilde ihtilaflarımızın giderilmesinde peygamberin hadislerine de bakmak zorundayız” demektedirler. Onlar bu görüşlerine Kur’an-ı Kerim’deki mü’minlerin ihtilaflarının Allah’a ve Rasulüne götürülmesi gerektiğini açıklayan ayeti (Nisa suresi 59. ayet) delil gösterirler. Hatta bazıları daha da ileri giderek hadisler konusunda şüpheleri olanları ve hadislerin verdiği hükme razı olmayanların iman etmiş olamayacaklarını iddia ederek, bu iddialarına Nisa suresinin 65. ayetini delil göstermişlerdir.Bize göre, Asrı Saadet adı verilen Peygamberimizin yaşamış olduğu ve Kur’an ayetlerinin henüz tamamlanmamış olduğu dönemlerde ihtilaflar, peygambere götürülmüş, O’da Kur’an vahyi doğrultusunda ihtilaflara çözüm göstermiştir.

Ancak günümüzde durum oldukça farklıdır. Günümüzde peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetleri ihtiva eden ve atalar dini mensubu gelenekçi Müslümanlarca sıhhatli bir şekilde nakledildiğine inanılan hurafe yığını rivayetlerden müteşekkil hadis mecmuaları haşa Kur’an vahyine tercih edilmiştir. Bu kitaplardaki saçma sapan ravi sözleri, Peygamberin sözleri sanılarak onlar üzerine çeşitli hükümler bina edilmiştir. Müslümanı şirke düşürebilecek kadar tehlikeli olan bu yaklaşımı savunanlar hizbi görüşlerini yüzyıllardır toplumlara din diye yutturduklarından ve adeta dini korur gibi mezhebi görüşlerini koruduklarından bu görüşlere gereğinden daha çok itibar edilmiştir. Daha doğrusu bu kesimin iftira ve suçlamalarından korkulduğu için, hadisler konusunda KUR’AN’I GÖZETEREK ÇOK AÇIK VE NET TESPİTLER YAPILAMAMIŞTIR. Bu yüzdende yüzyıllardır; ihtilaflar Allah’ın kitabına bakılarak giderileceği yerde, ravilerce uydurulmuş yada yanlış nakledilmiş rivayetler esas alınarak çözülmeye çalışılmıştır.  

BİR AÇIKLAMA 

Yukarıda da açıkladığımız gibi; bu hükmün uygulaması Asrı Saadetteki Müslümanlar, için çok kolaydı. Çünkü Allah’ın Rasulüne müracaat ederek ihtilaflarını çözüyorlardı. Peygamberin vefatından sonra durum değişti. Artık ihtilaflar, peygambere götürülemiyordu. Bu yüzden ihtilaf halinde, peygamberin sözlerini ve uygulamalarını esas alabiliyorlardı. Hülafa-i Raşidin döneminin ilk başlarında da büyük bir sorun çıkmamıştı. Ama daha sonra ihtilaflar arttı. Artık ihtilaflar, peygamberin söz ve uygulamalarına bakarak çözülemiyordu. Bunun iki temel sebebi vardı. Birincisi; zaman değiştikçe ortaya peygamber döneminde rastlanılmamış olan yeni problemler çıkıyordu. Bu problemleri; bazıları reyle çözüyor, bazıları ise buna şiddetle karşı çıkıyordu. Sebeplerin ikincisi de; peygamberin döneminin sonrasında, peygamberle bir arada bulunmuş olan sahabelerin sayısı azaldı. Denetleme mekanizmasının ortadan kalktığını gören birçok kişi peygamber adına hadisler uydurdu. Bu uydurulan hadislere karşı alimler geç dönemde müdahale etmiş olduklarından bunlar hadis kitaplarımızda “sahih hadis” olarak yerini aldı. Hadislerin günümüze gelişi hakkında yapmış olduğumuz bu kısa değerlendirmeden sonra, şimdi asıl meselemize geçebiliriz. Günümüzde yaşayan her Müslüman Allah’a itaatten, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine teslimiyeti anlamaktadır. Pekala, günümüzdeki bir Müslüman’ın, peygambere itaatten ne anlaması gerekir? Bu sorunun farklı kesimlerce ortaya konulan, iki farklı cevabı vardır.

Gelenekçiler bu soruya Şafi sonrasında geliştirilen isnad eksenli hadis usulünde de olduğu gibi “sahih senedle peygambere isnad edilen her söz, fiil ve takririn gereğinin yapılmaması peygambere itaatsizlik olur ve dolayısıyla bu ayetlere karşı gelinmiş olunur” diye cevap vermektedir. Bu soruya verilen ikinci cevabı da şöyle özetleyebiliriz. Peygambere itaat demek, her sahih denilen hadise körü körüne teslimiyet demek değildir. Gelenekçiler madalyonun hep bir yüzünü göstererek insanları aldatmışlardır. Çünkü, alimlerin sahih dedikleri ve peygambere isnadında sakınca görmedikleri birçok hadisler, klasik hadis usulünün de kabul etmiş olduğu tenkit yöntemlerine göre bakıldığında hasen veya zayıf kalmaktadır. Bu yüzden gelenekçi alimlerin bir kısmının sahih dediği bir hadise, diğeri; hasen, zayıf veya uydurma diyebilmektedir. Bu konuları araştıranlar, mezhep imamlarının bile bu konularda çok derin görüş ayrılıklarına düştüklerini görecektir. (Bunun örneklerini görmek isteyen okuyucularımız; Muhammed b. Suud İslam Üniversitesinin hadis profesörü olan Prof. Dr. Misfir B. Gurmullah ed-Dümeyni’nin Hadiste Metin Tenkidi Metotları adlı kitaba bakabilirler.) İşin bir başka yönü de; Hz Peygamberin söylemiş veya yapmış olduğuna inanılan bazı şeyler, hadislerle bize aktarılmışlardır. Ama araştırıldığında bu rivayetlerin, kendisinden daha kuvvetli delillere zıt oldukları görülecektir. Hadis kitaplarımızda, Kur’an ayetlerine taban tabana zıt olan bazı söz ve fiiller bile peygambere isnad edilmektedir. Biz Allah’ın Rasulünün tebliğ ettiği Kur’an’ın hükümlerini, tebyin ederken (açıklarken), tam zıddını yaptığını veya söylediğini düşünemeyiz. O’nu böyle yapmaktan tenzih ederiz. Peygamberimiz Kur’an’ın A’raf suresinin 3. ayetini “Ey insanlar size Rabbinizden indirilene uyun…” diye insanlara tebliğ ederken, kendi hayatında bunun zıddını yapmaz.  Bize göre klasik usul, bu problemleri çözememiş ve yıllardır insanlar, Peygambere ait olmayan birçok sözü Peygamberin sözleri zannetmiştir. Bu yüzden de bu hadislere bağlılığın Peygambere bağlılık olduğu zannedilmiştir. Çözüm nedir? Çözüm; Asıl Peygambere bağlılık, O’nun tebliğ ettiği Kur’an’a bağlılıktır. Bir ihtilaf anında Kur’an’a bakmalıyız. Kaynağı Kur’an’da olmayan ihtilaflarla kafa yormaya da gerek yok. Çünkü zaten çok önemli olsaydı, Kur’an’da açıklanırdı. Peygamberin hadislerine gelince; bu hadislere, sadece Kur’an’ı daha iyi anlayabilmek için müracaat edilmelidir. Ayrıca hadisle sünnet farkını, ameli tevatürle, ferdi rivayet farkını, inanç ve ahlak konularıyla ameli konuların farkını iyice anlamalıyız. Bunları anladıktan sonra, artık ortaya çıkan ihtilaflarımızı, bizim “Kur’an merkezli sünnet anlayışı” diye ifade ettiğimiz sünnete bakarak çözebiliriz. Biz bunu tercih ederken, bir başka müslümanda bunun kendisi için bağlayıcı olmadığını söylerse, kendince doğru söylemiş olur. Biz kendi yorumumuzu dinin hükümleriymiş gibi ona dayatamayız. Aynı şekilde, o da kendi yorumlarını bize dayatamaz. Ne olursa olsun belirleyici ölçümüz sadece ve sadece Kur’an olmalıdır. Aksi halde; inanç, ahlak ve ameli konulardaki ihtilaflarımız, siyasi ve mezhebi ihtilaflarımız hiç bitmeyecektir. Son olarak sünnet denilince; hadisçilerin belirttiği gibi hadis değil, Peygamberin Kur’an’ı yaşama şekli anlaşılmaktadır. Yoksa, mezhepçiliğin ve hizipçiliğin en üst seviyede yaşandığı toplumumuzda işine gelen her hadisi Peygamber sözü  diye insanlara yutturacak ve bundan da maddi ve manevi rant sağlayacaktır. 

Topics: --c-Dini Parçalayanlar, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

16 Responses to “ARAMIZDAKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM”

 1. Ian Says:
  Ocak 26th, 2015 at 10:15 pm

  < a href = “http://cat.mp3vine.ru/?p=26&lol= miscellany@favors.matson“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 2. lloyd Says:
  Ocak 26th, 2015 at 10:46 pm

  < a href = “http://ch.artistcrew.ru/?p=5&lol= benefit@subtypes.allergies“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 3. Jay Says:
  Ocak 26th, 2015 at 11:18 pm

  < a href = “http://commercants.mp3fin.ru/?p=26&lol= devol@colonized.chenoweth“>.< / a >…

  ñïñ!…

 4. hubert Says:
  Ocak 26th, 2015 at 11:51 pm

  < a href = “http://uk.albumshop.ru/?p=45&lol= mentally@shelf.baggage“>.< / a >…

  tnx for info!…

 5. casey Says:
  Ocak 31st, 2015 at 5:15 pm

  < a href = “http://insinuating.instrumentallyrics.ru/?p=5&lol= begun@parades.unfriendly“>.< / a >…

  thanks for information!…

 6. doug Says:
  Şubat 1st, 2015 at 7:48 am

  < a href = “http://eu.artistovator.ru/?p=25&lol= dragonetti@podium.architectural“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 7. luther Says:
  Şubat 4th, 2015 at 7:51 pm

  < a href = “http://ch.artiststation.ru/?p=8&lol= sisk@haystacks.stator“>.< / a >…

  tnx for info!…

 8. dale Says:
  Şubat 5th, 2015 at 6:49 am

  < a href = “http://morality.mp3ovator.ru/?p=21&lol= flagellation@cavalry.heightening“>.< / a >…

  tnx….

 9. henry Says:
  Şubat 6th, 2015 at 3:15 pm

  < a href = “http://com.mp3deck.ru/?p=19&lol= instillation@speedy.ts“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 10. Kenneth Says:
  Şubat 7th, 2015 at 12:26 am

  < a href = “http://sorrentine.artistovator.ru/?p=49&lol= angling@fervently.worthless“>.< / a >…

  ñïàñèáî….

 11. ross Says:
  Şubat 7th, 2015 at 11:09 am

  < a href = “http://net.albumxchange.ru/?p=28&lol= gyration@ngo.cosponsored“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. otis Says:
  Şubat 7th, 2015 at 1:51 pm

  < a href = “http://ru.mp3partner.ru/?p=41&lol= bounced@ruggiero.treasurys“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 13. raul Says:
  Şubat 11th, 2015 at 5:08 pm

  < a href = “http://injustice.artistfox.ru/?p=3&lol= apses@closeted.micelle“>.< / a >…

  good info!!…

 14. Timothy Says:
  Şubat 12th, 2015 at 12:00 pm

  < a href = “http://fr.albumtrail.ru/?p=34&lol= overreach@dearest.sensitivities“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 15. Ralph Says:
  Şubat 12th, 2015 at 12:39 pm

  < a href = “http://spout.polivinil.ru/?p=28&lol= resting@chum.conversions“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 16. Francis Says:
  Şubat 13th, 2015 at 1:34 pm

  < a href = “http://uk.mp3craft.ru/?p=50&lol= released@imperialist.orville“>.< / a >…

  hello!!…

Comments